حضور مرکز تحقیقات پرتو درمانی سرطان در ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار سه شنبه دوم مرداد ماه 1397 در تالارعقیق بیمارستان امام خمینی(ره)

در جشنواره ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار سرکار خانم تیز مغز از بخش رادیوانکولوژی  به عنوان برگزیده معرفی شد.

فهرست