Menu

Menu
.

سیاستگذاری و مدیریت داروهای جدید (پرهزینه) ضد سرطان

راهنمای تراستوزوماب در سرطان پستان

مجموعه توصیه های تشخیصی، درمانی و سیاستی به همراه راهنمای تصمیم گیری بیماران

 راهنمای ابلاغ شده

 خلاصه روند تدوین راهنما

از آغاز طرح تدوین این راهنما، به منظور دستیابی به توافق همه متخصصان و صاحب نظران در کشور، شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران از همه انجمن های علمی ذیربط دعوت به همکاری نمود و با صدور احکامی جداگانه، این همکاری از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از رؤسای محترم این انجمن ها حاصل گردید.

فرایند تدوین راهنماهای تشخیصی و سعی در پیاده سازی آن ها قبل از آغاز تدوین این راهنما، با همکاری مشترک آزمایشگاه مرجع سلامت کشور و انجمن علمی آسیب شناسی و سایر انجمن های علمی مرتبط و متخصصان محترم پاتولوژی و ژنتیک انجام گردید.

شبکه ملی تحقیقات سرطان در ارتباط نزدیک با کمیته سیاستگذاری برنامه ملی مدیریت سرطان پستان از یک سو و فراینده تدوین راهنماهای تشخیصی فوق الذکر از سوی دیگر و در راستای تدوین راهنمای بالینی، قبل از برگزاری نشست های اجماع نظرات (Consensus Development) به منظور تسهیل در دستیابی به این توافق و امکان پذیر نمودن تلفیق نتایج اجماع نظرات اقدامات ذیل را مدنظر قرار داد:

  • تعیین محدوده (Scope) راهنمای بالینی با استفاده از نظرسنجی در جلسات اولیه با رؤسای محترم انجمن های علمی؛
  • انجام نتایج مطالعات هدفمند و سیستماتیک در حوزه های مرتبط و تهیه یک پیش نویس تفصیلی؛
  • تدوین مجموعه توصیه های پیشنهادی (Recommendation Statement) به همراه پیش نویس تفصیلی؛
  • ارائه پیش نویس نتایج مطالعات و مجموعه توصیه های پیشنهادی به انجمن های علمی و اعضای محترم شرکت کننده در جلسات اجماع نظرات حداقل پانزده روز قبل از برگزاری نشست های نهایی؛
  • تدقیق توصیه های پیشنهادی در جلساتی با حضور اعضای فعال انجمن های علمی.

این فرایندها که هریک با صرف زمان کافی و با دقت انجام گرفت باعث شد تا نتایج حاصل از جلسات نهایی اجماع نظرات با آنکه به صورت مجزا از یکدیگر و بدون اطلاع از نتایج نشست دیگر انجام گرفت تشابه زیادی با هم داشته، قابل تلفیق و نهایی سازی باشند.

نتایج دو جلسه اجماع نظرات که با دو متدولوژی مختلف توسط دو گروه گوناگون انجام گردید در پیوست این گزارش آورده شده است. نتایج به دست آمده به صورت پیش نویس تلفیق در اختیار دو نفر از هریک از گروه های فوق (اعضای کمیته تلفیق) قرار گرفت.

در این گزارش تلفیق که پس از حصول نتایج اجماع نظرات تدوین شده، نکات ذیل مدنظر قرار گرفته است:

  • بحث و اشاره به نکات زمینه ای (Background) و موضوعات اساسی (Main Concerns) مطرح شده در هر پیشنهاد؛
  • اشاره و یادآوری نکات به دست آمده از شواهد مرتبط که درگزارش تفصیلی به دقت آورده خواهد شد. یادآوری این شواهد در مواردی ممکن است مسأله را به نحوی حل کند یا گزینه بهتر را نشان دهد؛
  • ارائه نکات اجرایی برای پیاده سازی توصیه پیشنهادی که در مواردی می تواند به نوعی گزینه بهتر را مورد اشاره قرار دهد؛
  • بالاخره در قسمت “نتیجه گیری” چنانچه با اطمینان بتوان توصیه روشنی را مطرح کرد آن توصیه ارائه می شود و اگر بتوان راهکاری برای رسیدن به انتخاب گزینه بهتر طرح شود به ارائه راهکار بسنده خواهد شد.
  • ممکن است در مواردی، بهترین راهکار برون رفت از بن بست و تصمیم گیری صحیح، اجرای یک فرایند بازنگری و نهایی سازی از سوی نمایندگانی از هریک از انجمن های علمی باشد که این گزینه به علت پایان زمان این طرح به کوتاه ترین زمان بعد از آن موکول شده است.

علاوه بر فرایند تلفیق که مراحل آن به اختصار شرح داده شد، سعی شده تا در این بخش، نظرات شبکه ملی تحقیقات سرطان، به منظور یکپارچه سازی (Integration) نتایج نهایی و یک بسته پیشنهادی قابل پیاده سازی آورده شود. برای این توصیه ها نیز خاستگاه (Origin) موضوعی و شواهد علمی یا تجربی آورده شده است.

در تدوین هریک از راهنماهای تشخیصی و درمانی، مواردی که توسط کارگروه ها به عنوان توصیه های سیاستی مطرح گردید و نیز پیشنهادهایی که از نتایج مطالعاتی که در فصول این مستند آورده شده بدست آمد. به صورت مجموعه توصیه های گردآوری و پیشنهاد گردید. برخی از مطالعات این طرح، در راستای تدوین راهنما، بیشتر به منظور دستیابی به این راهکارها در سیاستگذاری و مدیریت دارو در دستورکار کارگروه های ویژه قرار گرفت. این مطالعات شامل، مطالعات اقتصادی، بررسی ملاحظات اخلاقی، ارزیابی سامانه الکترونیکی (برای انطباق راهنما با آن)، ارزیابی راهکارهای کمک به تصمیم گیری بیماران در استفاده منطقی از دارو بوده اند. در بخش پایانی، پس از تدوین سایر راهنماهای فوق، متناسب با پیشنهادهای مطرح و با تکمیل بخش عمده ای از مراحل تصمیم گیری در خصوص پیاده سازی این راهنماهاو توصیه های پیشنهادی، سعی شده است تا راهنمای ویژه بیماران به صورت یک جزوه آموزشی تدوین گردد. این راهنما با کمک نهادهای مردمی و حامیان بیماران و زیرنظر متخصصان گردآورده شده است که می تواند در تصمیم گیری بیماران در استفاده از دارو مؤثر باشد.

در پایان امید می رود این تجربه علمی بتواند در آینده برای برنامه ریزی و مدیریت سایر داروهای پرمصرف در حوزه سرطان نیز تعمیم یابد و به الگویی برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد علمی و اجماع نظرات در نظام سلامت کشور مبدل شود.

 فرآیند تدوین

ch0-a3-page-75
ch01(photo)-a3-page-41

بخش های اصلی راهنما

بخش اول – ساختار راهنما و چارچوب مفهومی

بخش دوم – راهنمای تشخیص موارد ( +HER2 واجدین شرایط دریافت داروی تراستوزوماب)

بخش سوم – راهنمای بالینی داروی تراستوزوماب در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان

بخش چهارم – توصیه های سیاستی در مدیریت داروی تراستوزوماب

بخش پنجم – راهنمای بیماران در استفاده منطقی از داروی تراستوزوماب در ایران

مشارکت کنندگان

Trastuzumab_Guideline_Page9
Trastuzumab_Guideline_Page11
Trastuzumab_Guideline_Page12

دانلود کتاب بصورت کامل

اطلاعات تماس:

 تهران/ انتهای بلوار کشاورز/ درب شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)/ انستیتو کانسر ایران/ ساختمان رادیوتراپی/ طبقه سوم

تلفن: 66581638-021 – 61192501-021

تلفکس: 66581642-021

رایانامه: crc@tums.ac.ir – crc.tums.ac.ir@gmail.com

ما را دنبال کنید:

اینستاگرام پیام رسان تلگرام

لینک های ضروری:

   مرکز تحقیقات سرطان

   مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان

   مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان