در صورت نیاز به اطلاعات علم سنجی سال 2020 پژوهشکده سرطان، با واحد علم سنجی تماس بگیرید.