در بیست و چهارمین iTalk شرکت کنندگان آموختند که متابولومیکس چیست و چگونه در درمان سرطان نقش دارد.

روش های اندازه گیری، مقالات و پروژه های روز دنیا در این زمینه از دیگر مباحث کارگاه بود.