کارگاه آموزشی سه روزه در خصوص پروستات و نازوفارنکس توسط مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان برگزار گردید

کارگاه آموزشی سه روزه IMRT پروستات و نازوفارنکس مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

فهرست