ترجمه و انتشار کتاب

COMMON MINIMUM TECHNICAL STANDARDS AND PROTOCOLS FOR BIOBANKS DEDICATED TO CANCER RESEARCH

“حداقل استانداردهای فنی و دستورالعمل های رایج در بانک های زیستی مرتبط با تحقیقات سرطان”

با مجوز رسمی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان IARC و توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران انجام و در دسترس کلیه مراکز تحقیقاتی سرطان قرار گرفت.

لطفأ برای دانلود رایگان این کتاب به متن خبر در صفحه اصلی وب سایت پژوهشکده سرطان cri.tums.ac.ir مراجعه نمایید

تاریخ تنظیم خبر: 20 تیر 1401

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست