به منظور یکپارچگی ثبت نشانی در مراجع ارزشیابی، مجلات و نمایه نامه های معتبر علمی، نویسندگان کلیه انتشارات مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، اعم از کتب، مقالات، پتنت ها و … می بایست از نشانی (Affiliation) استاندارد زیر استفاده نمایند

 

Cancer Biology Research Center, Cancer Institute, Tehran University of MedicalSciences, Tehran, Iran

 

مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران