به منظور یکپارچگی ثبت نشانی در مجلات و نمایه نامه های معتبر علمی، نویسندگان کلیه انتشارات مرکز تحقیقات سرطان، اعم از کتب، مقالات، پتنت ها و … می بایست از نشانی (Affiliation) استاندارد زیر استفاده نمایند

 

Cancer Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 

مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران