برنامه ملی جامع مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان در ایران

تحلیل اسناد بالادستی

یکی از فرایندهای مهمی که برای شناخت ارزشهای راهبردی به انجام رسید. تحلیل و بررسی اسناد بالادستی بود که در کنار جهت گیریهای سیاستی و نظرات ذینفعان و صاحبنظران ارزشهای راهبردی نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی را شکل می داد. در ارتباط با این مطالعه منابع زیر مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج به صورت گزارش بررسی اسناد بالادستی تکمیل شد.

  • برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور؛
  • سند نقشه تحول سلامت مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛
  • برنامه حاکمیت بالینی؛
  • دستورعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع.

جهت گیری های سیاستی

قبل از آغاز طرح و در سال گذشته (1390)، جهت گیری های راهبردی با جلسات مصاحبه و اخذ نظرات معاونت درمان وزارت بهداشت و ریاست اداره سرطان، تبیین گردید.

مهمترین جهت گیری های سیاستی این پروژه عبارتند از :

• برنامه صرفاً به ارائه راهبرد اکتفا ننماید و با ارائه بسته های خدمتی امکان ارائه خدمات حمایتی و تسکینی در یکسری از مراکز درمانی کشور را فراهم نماید؛

• گسترش برنامه باید از شهرهایی منتخب شروع شود (چهار استان گلستان، گیلان، اردبیل و زنجان)؛

• گسترش باید در راستای برنامه حاکمیت بالینی باشد؛

• نباید برنامه در این مرحله گسترده و پرهزینه باشد؛

• استفاده از زیرساختهای فعلی وزارت بهداشت و عدم نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید و پرهزینه باد در برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد؛

• برنامه در این مرحله باید به نظام سلامت و بیمه نشان دهد که در هزینه ها صرفه جویی می کند؛

• از راه اندازی هاسپیس بیرون از بیمارستانها، حتی المقدور اجتناب شود؛

• نظام مشاوره و ارجاع با پزشک خانواده در شهرها برقرار گردد؛

• بحث آموزش پرستاران و پزشکان هم به صورت دوره های بازآموزی و هم دوره های رسمی در طراحی مد نظر قرار گیرد؛

ارزیابی نظرات صاحبنظران و ذینفعان

در این مرحله با اطلاعات حاصل از مراحل قبل جهت گیری های راهبردی با نظر متخصصین و صاحبنظران جمع آوری شد.

در این فرایند، اعضای کمیته مدیریت طرح با در نظر گرفتن نتایج حاصل از مطالعات و تجمیع سه رویکرد(شناخت محیطی- جهت گیری علمی و ارزش های راهبردی) به تدوین پرسشنامه ای به عنوان پیش نویس جهت گیری های راهبردی پرداختند و در چندین جلسه به تصحیح و بررسی این پرسشنامه پرداخته شد.تصویر-4 نمایی از مجموعه موضوعاتی که در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است را نشان میدهد.

تصویر4- پیش نویس جهت گیری های راهبردی از تجمیع مطالعات و تحلیل های گام های مختلف طرح حاصل شد.

در نهایت پیش نویس تدوین شده شامل 22 سوال در ارتباط یا موضوعات زیر بود:

• بررسی “ساختار ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی” از منظر معیارهای توانمندی

• بررسی “ساختار ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی” از منظر توانمندی ساختار در ارائه خدمات (فرایندهای اصلی)

• راهبردهای ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی

نشست تخصصی مراقبت های حمایتی و تسکینی با هدف تدوین راهبرد ها و تعیین ساختارهای ارائه خدمات تسکینی تاریخ 5/11/91 در محل انستیتوکانسر ایران برگزار گردید. در ادامه به بررسی نشست پرداخته می شود.

4-1- اعضای شرکت کننده در نشست

در این نشست صاحبنظرانی از تمامی رشته مرتبط با مراقبت های حمایتی و تسکینی شرکت نمودند.

4-2- روند برگزاری نشست

در این نشست دو هدف اساسی دنبال می شد، اول تقویت شناخت از دیدگاه صاحبنظران و دوم تصمیم گیری و انتخاب جهت گیری های راهبردی در همین راستا اقدامات زیر انجام شد:

1. ارائه خلاصه ای از روند اجرا و نتایج حاصل ازطرح

2. بحث و گفتگو در ارتباط با نتایج طرح و ابعاد مختلف نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی

3. رای گیری و بحث در ارتباط با پرسشنامه جهت گیری های راهبردی

   – در این ارتباط ابتدا هر بند پرسشنامه قرائت می شد. در صورت لزوم اعضا نظرات خود را در ارتباط با بند مذکور ارائه میدادند.

   – در مرحله بعد رای اعضا اخذ شده و نتیجه رای گیری به نظر حاضرین می رسید.

   – در صورتی که نتیجه حاصل از رای گیری مورد اختلاف می بود مجددا بحث در ارتباط با موضوع شکل میگرفت و برای دومین بار رای گیری می شد.

4-3-روش تحلیل نتایج نشست

سوالات مورد بررسی در نشست به بررسی دو قسمت تقسیم بندی شد:

1- سوالات در ارتباط با ساختار های ارائه خدمات

2- سوالات در ارتباط با راهبردهای نظام مراقبت

سوالات مرتبط با ساختار ها به بررسی ساختار های ارائه خدمات از چهار جنبه امکان پذیری، توانمندی ، ضرورت می-پرداخت و پنج ساختار مرکز بیمارستانی، تیم مشاوره بیمارستانی، مراقبت در منزل، کلینیک روزانه و هاسپیس بر اساس این چهار عنوان مورد مقایسه قرار گرفتند. (تصویر-5 )

موضوعاتی که برای سنجش توانمندی، امکان پذیری، ضرورت ساختار ها مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از:

امکان پذیری و توانمندی

• میزان سازگاری ساختار با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور؛

• شرایط اقتصادی کشور و نظام سلامت به لحاظ هزینه-اثربخشی؛

• تطابق با ساختارهای موجود وزارت بهداشت؛

• امکان “گسترش جغرافیایی؛

• در دسترس بودن امکانات و تجهیزات؛

• پتانسیل نیروی انسانی ماهر در زمینه ارائه خدمات تسکینی؛

• وجود احتمالی دوره های آموزشی مورد نیاز برای تربیت نیروی انسانی؛

• پتانسیل نیروی انسانی ماهر در زمینه ارائه خدمات تسکینی.

ضرورت

• ارائه مراقبت ها با مشارکت چندین تخصص (Inter-disciplinary) وهمچنین امکان ارائه تمام جنبه های مراقیت (جسمی، روانی و …)؛

• امکان مشارکت خانواده و همراهان دربرنامه ریزی مراقبت ها و ارائه خدمات؛

• امکان ارائه خدمات پوشش درصدی بیشتری از بیماران؛

• امکان ارائه دوره های آموزشی.

سند “آییننامه توسعه” برنامه مراقبتهاي حمایتی و تسکینی سرطان

◄ جهت دریافت و مطالعه محتوای این بخش اینجا کلیک بفرمایید.


اطلاعات تماس:

 تهران/ انتهای بلوار کشاورز/ درب شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)/ انستیتو کانسر
ایران/ ساختمان رادیوتراپی/ طبقه سوم

تلفن: 66581638-021 – 61192501-021

تلفکس: 66581642-021

رایانامه: crc@tums.ac.ir – crc.tums.ac.ir@gmail.com

ما را دنبال کنید:


اینستاگرام

پیام رسان تلگرام

 

لینک های ضروری:

   مرکز تحقیقات سرطان

   مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان

   مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان