آموزش ثبت سرطان

اعضای تیم آموزش

دکتر کاظم زنده دل                           دکتر آذین نحوی جو

دکتر عباس شیخ طاهری                   دکتر زهرا صدیقی

مهندس محمد گلماهی

معرفی نرم افزارهای ثبت سرطان

  • CanReg5 (Download) 
  • CDC Registry Plus
  • Abstract Plus (CRS Plus, TLC Plus, Link Plus, Prep Plus, Web Plus)
  • Electronic Mapping, Reporting, and Coding (eMaRC) PlusWriting
  • Online Help
  • Utility Programs
  • CDC NPCR–EDITS (EditWriterEdit Engine)
  • IARCcrgTools
  • SEER Abstracting Tool (SEER*Abs)

مختصری درباره نرم افزارهای فوق را در اینجا بخوانید

فهرست