دکتر رضا قلعه تکی

Ghalehtaki, Reza
M.D. Radiooncologist
Assistant Professor

معاون پژوهشی 

علی عامری

Ameri, Ali
MSc.

کارشناس پژوهش

طرح سرباز نخبه

نگین محمدی

Mohamadi, Negin

 MSc in Health care Management

کارشناس پژوهش