شبکه ملی تحقیقات سرطان

شبکه ملی تحقیقات سرطان با ماموریت هدایت تحقیقات کشور برای تحقق برنامه کنترل سرطان در کشور و  بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه ها در سال 1384 تشکیل شده است.

شبکه های تحقیقاتی، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمن های علمی، قطب های علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود همکاری می نمایند.

بر اساس اساسنامه شبکه های تحقیقاتی، شبکه تحقیقات سرطان مسئول ساماندهی و هدفمند کردن، توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول، در جهت ارتقاء سلامت جامعه  می باشد.

این شبکه متشکل از مراکز علمی کشور که در زمینه سرطان فعالیت می نمایند، می باشد. جهت همکاری هماهنگ و هدفمند سازی مراکز تخصصی علوم پایه و بالینی مرتبط با تحقیقات سرطان بر اساس اولویتهای نظام سلامت ساختاری فراگیر ایجاد می کند.

اخبار شبکه

فهرست