بر اساس دستورالعمل های تشکیل پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران، شورای پژوهشی از دو بخش اعضای حقوقی و اعضای حقیقی تشکیل شده است که با ابلاغ ریاست شورا و برای مدت دو سال منصوب می شوند

اعضای حقوقی:

جایگاه حقوقی نام و نام خانوادگی تخصص
رئیس شورا دکتر محمدعلی محققی جراحی سرطان
معاون پژوهشی دکتر کاظم زنده دل  اپیدمیولوژی سرطان
معاون آموزشی دکتر مهدی عقیلی رادیوانکولوژی
معاون اداری مالی دکتر آذین نحوی جو مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رئیس مرکز تحقیقات سرطان
رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان
رئیس مرکز تحقیقات پرتودرمانی دکتر مرضیه لشکری رادیوانکولوژی
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پستان دکتر رامش عمرانی پور جراحی سرطان

اعضای حقیقی:

دکتر علیرضا عبدالهی پاتولوژی
دکتر امیرحسین امامی رضوی هماتولوژی- انکولوژی
دکتر ایرج حریرچی جراحی سرطان
دکتر احمدرضا دهپور فارماکولوژی
دکتر سید محمدکاظم آقامیر آندویورولوژی
دکتر سعید امانپور بیولوژی سرطان
دکتر مامک طهماسبی طب تسکینی