به منظور یکپارچگی ثبت نشانی در مراجع ارزشیابی، مجلات و نمایه نامه های معتبر علمی، نویسندگان کلیه انتشارات مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان، اعم از کتب، مقالات، پتنت ها و … می بایست از نشانی (Affiliation) استاندارد زیر استفاده نمایند

 

 

Radiation Oncology Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان، پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران