پژوهشکده سرطان

Slide اولویت بندی ایده های پژوهشی سرطان Slide Slide Slide

اخبار پژوهشکده سرطان

پژوهشکده سرطان
مراکز تحقیقاتی پژوهشکده سرطان

پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و خود از چهار مرکز تحقیقاتی تشکیل می گردد، همچنین دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان هم در این پژوهشکده قرار دارد؛ با کلیک بر روی نام و نماد هر مرکز وارد سایت اختصاصی آن بشوید.

پروژه های منتخب پژوهشکده

فهرست